Ochrana osobných údajov

Ručne háčkované, šité módne a bytové doplnky.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

I.
Identifikačné údaje

Správcom osobných údajov je:
Obchodné meno: Mgr. Katarína Sztupáková – E.M.Ka ručná výroba,
Miesto podnikanie: Štítnická 3606, 048 01 Rožňava,
IČO: 53165101,
DIČ: 1085119365,

Nie som platca DPH
Zapísaný v živnostenskom registri č. 850–14050 na Okresnom úrade v Rožňave,
Kontaktné údaje predávajúceho: email: info@emkarv.sk

II.

Spracúvanie osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov obsahuje informácie o tom, ktoré Vaše osobné údaje pri
vykonávaní činnosti zhromažďujeme, ako ich používame a akým spôsobom ich chránime.
Tieto spracovania ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky tovary, ktoré ponúkame a
obsahujú informácie o spôsobe spracúvania osobných údajov určené pre našich zákazníkov.
Osobné údaje sú spracúvané v súlade so všetkými všeobecne záväznými právnymi predpismi
platnými v Slovenskej republike, najmä, nie však výlučne v súlade s Nariadením Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „ Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „ Zákon o ochrane osobných údajov “).
Osobné údaje, ktoré nám poskytnete používame výlučne na to, aby sme mohli
predávať kvalitný tovar a tiež na to, aby sme mohli zlepšovať našu ponuku tovarov pre Vás.
Odporúčame Vám, aby ste si dôkladne prečítali spracovanie ochrany osobných údajov a
oboznámili sa tak so všetkými svojimi právami predtým ako vstúpite do právneho vzťahu s
nami. Tým, že vstúpite do právneho vzťahu s nami a/alebo nám poskytnete niektoré svoje
osobné údaje, vyjadrujete, že rozumiete, akým spôsobom sú spracúvané Vaše osobné údaje
podľa spracovania ochrany osobných údajov. V opačnom prípade očakávame, že sa ihneď
prestanete akýmkoľvek spôsobom zúčastňovať našej obchodnej činnosti vykonávanej, či s
nami akokoľvek spolupracovať, a neposkytnete nám, alebo nám prestanete poskytovať Vaše
osobné údaje. Vezmite však prosím na vedomie, že v niektorých prípadoch nám neposkytnutie
Vašich osobných údajov môže čiastočne alebo úplne brániť v predaji tovarov, ktoré
ponúkame.

III.

Osoby, ktorých sa ochrana osobných údajov týka

Dotknuté osoby:
– akákoľvek fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar, ktorý ponúkame,
– akákoľvek fyzická osoba, ktorá navštívi našu webovú stránku,
– akákoľvek fyzická osoba, ktorá je oprávneným zástupcom zákazníka našej spoločnosti,
ktorý nakupuje tovar, ktorý ponúkam / v akomkoľvek právnom vzťahu k zákazníkovi.

IV.

Spôsob získavania osobných údajov, ktoré zhromažďujeme

Táto časť obsahuje informácie o osobných údajoch, ktoré od Vás získavame, keď sa
zaujímate o tovar či nakupujete tovar, ktorý ponúkame a tiež informácie o tom, ktoré Vaše
osobné údaje môžeme zhromažďovať z iných zdrojov.
a/ Objednávka/registrácia pre e-shop
V prípade, ak sa rozhodnete vyplniť objednávkový formulár v e-shope, ktorý je na
webstránke www.emkarv.sk .
Kategórie získavaných osobných údajov
– meno, priezvisko, adresa bydliska, dodacia adresa, fakturačná adresa (ak sú odlišné od
adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,
– informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to
zaplatili),
– prihlasovacie údaje (prihlasovacie meno a heslo).
b/ Nákup prostredníctvom e-shopu
V  e-shope je možné nakupovať bez Vašej registrácie, avšak Vaše osobné údaje
potrebujeme, aby sme mohli doručiť Vami objednaný tovar.
Kategórie získavaných osobných údajov
– meno, priezvisko, adresa bydliska, doručovacia adresa fakturačná adresa (ak sú odlišné od
adresy bydliska), telefónne číslo, e-mailová adresa,
– informácie o vašich online nákupoch (napríklad čo ste si kúpili a akým spôsobom ste za to
zaplatili).
b/ Registrácia pre odber newslettra
Na základe požiadavky a súhlasu môžeme informovať o ponuke svojich tovarov,
novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach aj bez Vašej registrácie v e-shope
alebo nákupu akéhokoľvek tovaru.
Kategórie získavaných osobných údajov
– e-mailová adresa

V.

Účel spracúvania osobných údajov

Táto časť obsahuje účely, akým spôsob a prečo používame Vaše osobné údaje.
Spracúvanie osobných údajov je primárne založené na Vašom právnom vzťahu ako dotknutej
osoby k našej spoločnosti, t. j. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy
, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby
vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia). Spracúvanie
niektorých osobných údajov môže byť založené na oprávnenom záujme našej spoločnosti
alebo tretej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia). V niektorých prípadoch Vás môžeme
požiadať o poskytnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov, a v takom
prípade Vaše osobné údaje spracúvame len, ak ste nám poskytli svoj výslovný súhlas (čl. 6
ods. 1 písm. a) Nariadenia).
a/ osobné údaje využívame predovšetkým na to, aby sme sprístupnili tovary, ktoré ponúkame,
ako je využívanie e-shopu, či účasti v našich spotrebiteľských súťažiach. Osobné údaje
potrebujeme, aby sme mohli spracúvať a vybavovať objednávky, vrátane spracúvania platieb
za tovar a prípadného vrátenia peňazí, spravovať užívateľské účty, doručiť objednaný tovar.
b/ osobné údaje využívame aj na to, aby sme v súvislosti s Vašimi nákupmi prostredníctvom
e-shopu mohli informovať o ponuke našich tovarov, novinkách, zľavových akciách a
spotrebiteľských súťažiach prostredníctvom newslettra našej spoločnosti zasielaného
e-mailom, alebo prostredníctvom tlačeného katalógu s ponukou našich tovarov. Osobné údaje
používame aj na zlepšenie a personalizáciu našich služieb, napríklad údaje o Vašej nákupnej
histórii a zakúpených tovaroch, využívame na to, aby sme vedeli odporučiť iné zaujímavé
tovary a aby sa na našej webstránke zobrazoval obsah, ktorý je relevantný.
c/ osobné údaje využívame na spravovanie našej webstránky, údaje tiež využívame na
zlepšovanie ponuky našich tovarov on – line, tiež spôsobu komunikácie so zákazníkmi bez
registrácie. Vaše osobné údaje nám tiež pomáhajú pri vývoji a zlepšovaní našich systémov
informačných technológií (vrátane bezpečnosti). Všetky uvedené činnosti nám umožňujú
poskytovať lepšie služby našim zákazníkom. Poskytujeme možnosť prihlásiť sa na odber
newslettra, prostredníctvom ktorého Vás budeme výlučne na základe Vášho výslovného
súhlasu informovať o ponuke svojich tovarov a služieb, novinkách, zľavových akciách a
spotrebiteľských súťažiach.

VI.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Bez registrácie v našom e-shope, či kúpou akéhokoľvek tovaru, ktorý ponúkame,
alebo prihláškou na odber newslettra, prostredníctvom ktorého Vás informujeme o ponuke
svojich tovarov, novinkách, zľavových akciách a spotrebiteľských súťažiach, spracúvame
osobné údaje výlučne na základe výslovného súhlasu s takým spracúvaním.
Pred prihlásením na odber newslettra pýtame súhlas so spracúvaním osobných údajov
na tento účel. Rozhodnutie ohľadom zasielania newslettra máte právo kedykoľvek zmeniť a
súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať, a to online prostredníctvom webstránky
našej spoločnosti, alebo kliknutím na odkaz „Zrušenie odberu“, ktorý nájdete v každom e-
maile s newslettrom. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

VII.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:
– podieľajúce sa na dodaní tovaru, realizácií platieb na základe objednávky/ kúpnej zmluvy,
– zaisťujúce služby súvisiace s tvorbou a prevádzkou webstránky,
– spracovanie platieb v rámci e – shopu,
– doručovateľské služby,
– zaisťujúce marketingové služby,
– služby vedenia účtovníctva.

VIII.

Poskytnutie osobných údajov

Nie je povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje, ale niektoré Vaše osobné údaje sú
nevyhnutné pre uskutočnenie obchodnej alebo inej činnosti (napríklad uzatvorenie kúpnej
zmluvy prostredníctvom e-shopu). V prípade, ak nám niektoré Vaše osobné údaje
neposkytnete, nebude možné dodať tovar, ktorý ponúkame. Poskytnutie niektorých osobných
údajov je teda požiadavkou, ktorá je potrebná na uzatvorenie zmluvy alebo na plnenie
zmluvy.

IX.

Doba uchovania osobných údajov

Osobné údaje uchovávame v rozsahu dovolenom príslušnými všeobecne záväznými
právnymi predpismi najviac po dobu 3 (troch) rokov. Vo výnimočných prípadoch, ak to
okolnosti vyžadujú, sa môže doba uchovávania osobných údajov predĺžiť z dôvodov
uplatnenia, preukázania, obhajovania a/alebo výkonu práv, nárokov a oprávnených záujmov
dotknutej osoby alebo našich alebo vykonávania nášho interného vyšetrovania. Je možné
odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej
predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na email
info@emkarv.sk.

XI.

Práva dotknutej osoby

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:
– právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
– právo na prístup k osobným údajom
– právo na opravu osobných údajov
– právo na vymazanie (právo na zabudnutie)
– právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
– právo na prenosnosť údajov
– právo podať sťažnosť dozornému orgánu
V prípade, ak sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných
údajov alebo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany
osobných údajov, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej

republiky s návrhom na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 99 Zákona o
ochrane osobných údajov.

X.

Uplatnenie práv dotknutej osoby

Dotknutá osoba je oprávnená uplatniť všetky svoje práva kontaktovaním oprávneného
zástupcu našej spoločnosti uvedeného v tomto spracovaní ochrany osobných údajov, písomne,
vrátane e-mailu, a tiež zákonom ustanovením postupom adresovaným dozornému orgánu,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07
Bratislava, tel.: + 421 2 32 31 32 14, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, webstránka:
http://www.dataprotection.gov.sk/.
Žiadosť dotknutej osoby môže byť zamietnutá v prípadoch dovolených alebo ustanovených
zákonom.

XI.

Zmena spracovania ochrany osobných údajov

Spracovanie ochrany osobných údajov môžeme niekedy zmeniť alebo doplniť. Taká
zmena alebo doplnenie sa nijakým spôsobom bez výslovného súhlasu nedotkne práv
zákazníka, ktoré im vyplývajú z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov o
ochrane osobných údajov. Odporúčame pravidelne navštevovať našu webstránku a oboznámiť
sa s aktuálnou verziou spracovania ochrany osobných údajov, avšak na podstatné zmeny
môžeme výraznejšie upozorniť, prípadne aj emailom.
Odoslaním objednávky z internetového obchodu potvrdzujete, že ste sa s podmienkou
ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Predávajúci si
vyhradzuje právo meniť tieto podmienky.

V Rožňave dňa 30.9.2020