Obchodné podmienky

Ručne háčkované, šité módne a bytové doplnky.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosti dňom 30.9.2020

Všeobecné obchodné podmienky

I.
Základné ustanovenie

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú v súlade s
ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (ďalej len „občiansky
zákonník“), zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane
spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní
služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“)
Mgr. Katarína Sztupáková – E.M.Ka ručná výroba
IČO: 53165101
DIČ: 1085119365

Nie som platca DPH

miesto podnikania: Štítnická 3606, 048 01 Rožňava
zapísaný v živnostenskom registri č. 850-14050 na Okresnom úrade v Rožňave
kontaktné údaje: Mgr. Katarína Sztupáková
email: info@emkarv.sk
www.emkarv.sk
(ďalej len „predávajúci“)

2. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi predávajúcim a fyzickou
osobou, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu (ďalej len „kupujúci") prostredníctvom webového rozhrania
umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese www.emkarv.sk (ďalej len
„internetový obchod").
3. Používanie internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas
s týmito obchodnými podmienkami.
4. Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II.

Informácie o tovare a cenách

1. Informácie o tovare, vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru a jeho hlavných vlastností sú
uvedené pri jednotlivých tovarov v katalógu internetového obchodu. Ceny tovaru zostávajú v platnosti
po dobu, po ktorú sú zobrazované v internetovom obchode.

2. Všetky prezentácie tovarov umiestneného v katalógu internetového obchodu sú informatívneho
charakteru a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
3. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.
Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru uvedené v internetovom obchode platí len v
prípade, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
4. Prípadné zľavy z kúpnej ceny tovaru nemožno navzájom kombinovať, ak sa nedohodne predávajúci
s kupujúcim inak.

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

1. Kupujúci objednáva tovar prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho mailom.
2. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so Zákonom o ochrane
spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších zmien a predpisov
chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.
3. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s
uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), hradí
kupujúci sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.
4. Kupujúci realizuje objednávku tovaru týmito spôsobmi:
• vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.
5. Pri zadávaní objednávky si kupujúci vyberie tovar, počet kusov tovaru, spôsob platby a doručenia.
6. Pred odoslaním objednávky je kupujúcemu umožnené kontrolovať a meniť údaje, ktoré do
objednávky vložil. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“ Údaje
uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Podmienkou platnosti objednávky je
vyplnenie všetkých povinných údajov v objednávkovom formulári a potvrdenie kupujúceho o tom, že
sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami.
7. Okamžite po obdržaní objednávky zašle predávajúci kupujúcemu potvrdenie o obdržaní objednávky
na emailovú adresu, ktorú kupujúci pri objednaní zadal. Toto potvrdenie je automatické a nepovažuje
sa za uzatvorenie zmluvy. Prílohou potvrdenia sú aktuálne obchodné podmienky predávajúceho.
Kúpna zmluva je uzatvorená až po prijatí objednávky predávajúcim. Oznámenie o prijatí objednávky
je doručené na emailovú adresu kupujúceho.
8. V prípade, že niektorý z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže predávajúci splniť, zašle
kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh
kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzatvorená potvrdením kupujúceho o prijatie tejto
ponuky predávajúcemu na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.
9. Všetky objednávky prijaté predávajúcim sú záväzné. Kupujúci môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie
je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť

objednávku telefonicky na telefónne číslo alebo email predávajúceho uvedený v týchto obchodných
podmienkach.
10. V prípade, že došlo k zjavnej technickej chybe na strane predávajúceho pri uvedení ceny tovaru v
internetovom obchode, alebo v priebehu objednávania, nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu
tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu ani v prípade, že kupujúcemu bolo zaslané automatické
potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Predávajúci informuje
kupujúceho o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu zmenenú
ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom
prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu predávajúceho.

IV.
Zákaznícky účet

1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej v internetovom obchode môže kupujúci pristupovať
do svojho zákazníckeho účtu. Zo svojho zákazníckeho účtu môže kupujúci vykonávať objednávanie
tovaru. Kupujúci môže objednávať tovar bez registrácie.
2. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a
pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný
aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim
považované za správne.
3. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný
zachovávať mlčanlivosť, ohľadne informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu.
Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.
4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie zákazníckeho účtu tretím osobám.
5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet
dlhšie nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto
obchodných podmienok.
6. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s
ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú
údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy tovaru rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy
oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky.
2. Vo všeobecnosti je termín dodania tovaru, ktorý nie je skladom od 2 do 4 týždňov a tovaru, ktorý je
skladom od 2 do 7 pracovných dní.
3. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci
uhradiť nasledovnými spôsobmi:
• bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho č. SK05 0200 0000 0043 1333 1255,
vedený vo VÚB banke,

• dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru,
4. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním
tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je ďalej uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj
náklady spojené s dodaním tovaru.
5. V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej
platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.
4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom
pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho. Tovar bude odoslaný až po pripísaní
plnej sumy na bankový účet predávajúceho.
5. Predávajúci nepožaduje od kupujúceho vopred žiadnu zálohu či inú obdobnú platbu. Úhrada kúpnej
ceny pred odoslaním tovar nie je zálohou.
6. Tovar je kupujúcemu doručený:
• na adresu určenú kupujúcim v objednávke
7. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.
8. Náklady na dodanie tovaru v závislosti na spôsobe odoslania a prevzatia tovaru sú uvedené v
objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy
dohodnutý na základe osobitného požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné
náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
9. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v
objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane
kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke,
je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady
spojené s iným spôsobom doručenia.
10. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v
prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu
svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.
11. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú
adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.
12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane
nákladov na dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či
stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal
kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI.
Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť
uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru.
2. Lehota na odstúpenie od zmluvy je 14 dní:
• okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy
objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene

• okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu, ak je predmetom kúpnej zmluvy
niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí,
• okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je
dodávaný počas vymedzeného obdobia.
3. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri
predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy:
• poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ
vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od
zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
• predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý
predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od
zmluvy,
• predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru
alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
• vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to
neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných
dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho
u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
4. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek
jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote
podľa ods. 3 článku VI týchto obchodných podmienok.
5. Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej
zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo
doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí
kupujúcemu bezodkladne prijatie formulára.
6. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 dní od
odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Kupujúci nesie náklady na vrátenie tovaru
predávajúcemu, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.
7. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní
od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od
neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným
spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.
8. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti
predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu
ponúkanému spôsobu dodania tovaru.
9. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné
prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu
odoslal.
10. Tovar musí vrátiť kupujúci predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to
možné, v pôvodnom obale. Nárok na náhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený
jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
11. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti
tovaru, alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru.

Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho prostredníctvo emailovej adresy uvedenej v
objednávke a vráti v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné
prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým
spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.
12. Predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy:
• tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať,
• zmenila sa cena dodávateľa tovaru
• vystavená cena tovaru bola chybná.

VII.
Záruka a servis

1. Záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na 24 mesiacov. Kupujúcim je v
tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej
činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení
reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar)
reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, s faktúrou alebo iným
dokladom o zaplatení tovaru predávajúcemu.
2. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku,
prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, alebo neodbornou údržbou. Zo záruky sú tiež
vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym respektíve nedbalým zaobchádzaním.
3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu,
že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa
odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.
4. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí reklamácia pre
rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej
tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru
alebo odstúpiť od zmluvy.
5. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci
požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.
6. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil,
nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.
7. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.
8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu
vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký
spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia
reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie
zamietnutie reklamácie.
9. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do
troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby
potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená
bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim

nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a
kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih,
kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.
10. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.
11. Pre reklamáciu môže kupujúci vyplniť vzorový reklamačný protokol, ktorý zašle kupujúci na emailovú adresu alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto obchodných podmienkach. Predávajúci potvrdí kupujúcemu bezodkladne prijatie reklamácie.

VIII.
Doručovanie

1. Zmluvné strany si môžu všetku písomnú korešpondenciu vzájomne doručovať prostredníctvom
elektronickej pošty.
2. Kupujúci doručuje predávajúcemu korešpondenciu na emailovú adresu uvedenú v týchto
obchodných podmienkach. Predávajúci doručuje kupujúcemu korešpondenciu na emailovú adresu
uvedenú v jeho zákazníckom účte alebo v objednávke.

IX.
Osobné údaje

1. Všetky informácie, ktoré pri našej spolupráci uvediete, sú dôverné a budeme s nimi tak
zaobchádzať. Ak nám k tomu nedáte písomný súhlas, údaje o vás nebudeme iným spôsobom než za
účelom plnenia zo zmluvy používať, okrem emailovej adresy, na ktorú vám môžu byť zasielané
obchodné oznámenia, pretože tento postup umožňuje zákon, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa
môžu týkať iba podobného alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom
(zaslaním listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová adresa
bude na tento účel uchovávané po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy medzi zmluvnými
stranami.
2. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov
TU.

X.

Mimosúdne riešenie sporov

1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Slovenská
obchodná inšpekcia, so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa:
https://www.soi.sk/sk. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a
kupujúcim z kúpnej zmluvy.
2. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15,
Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je
kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája
2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice
2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

3. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú
kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná
inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane
spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku .

XI.
Záverečné ustanovenie

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje kupujúceho.
Kupujúci má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.
2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito
všeobecnými obchodnými podmienkami a, že s nimi súhlasí.
3. Všetky dohody medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, potom strany dojednávajú, že
vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo
všeobecne záväzných právnych predpisov.
4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle
ustanovenia § 3 ods. 1 písm. n) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
5. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane
rozloženie stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí
predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť
bez súhlasu predávajúceho.
6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do
internetového obchodu alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Kupujúci nesmie pri
využívaní internetového obchodu používať postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na jeho
prevádzku a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť
neoprávnene zasahovať či neoprávnene užiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace
internetový obchod a užívať internetový obchod alebo jeho časti či softwérové vybavenie takým
spôsobom, ktorý by bol v rozpore s jeho určením alebo účelom.
7. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe
a nie je prístupná.
8. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú
dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných
podmienok.
8. Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy.